• جدید

XA PRO 3D W

مرجع: T-404715

2٬150٬000 ‎تومان
بدون مالیات

XA PRO 3D

ُُSize
تعداد
آخرین موجودی

  • امنیت در خرید (استفاده از ایمن ترین سرورها) امنیت در خرید (استفاده از ایمن ترین سرورها)
  • ارسال سریع (پشتیبانی از پست سفارشی و سریع) ارسال سریع (پشتیبانی از پست سفارشی و سریع)
  • ضمانت بازگشت (7 روز ضمانت در بازگشت وجه ) ضمانت بازگشت (7 روز ضمانت در بازگشت وجه )

یکدههاستاینکفشیکیازمشهورترینوپرفروشترینکفشهایسالومونمیباشدویکیازدلایلاینمطلبمیتوانبهپرکاربردبودناینکفشاشارهکردزیراهرسهموردقدرت, چابکیومحافظترادرخوددارد , تختکفشپنجلایهداردلایهاولتختکفشکهنامآنکنتاگریپاستتختانحصاریسالوموناستکهبرایهرسطحیکاربرددارد،لایهدومضربهگیرپاشنه،لایهسومشاسیکهازپاشنهتاپنجهپاکشیدهشدهاستکهاینشاسیوظیفهپایداریحفظساختارکفشدرهنگامچرخشپارابرعهدهداردلایهچهارمضربهگیراصلیکفشاستضرباتیکهازسمتزمینبهزانووکمرواردمیشودرادفعمیکند،لایهپنجممحافظپاشنهاستکهازپیچخوردگیمچپاجلوگیریمیکند،

T-404715

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: