پادون
سبد خرید شما خالی است!

درباره ما

پادون از کجا شروع شد؟

نـقطه شـروع پـادون از فـروشـگاه سـالـومـون شیراز در سـال 1391 شـروع شـد و بـا تـخصص بـر روي بـرنـد سـالـومـون و نـمایندگی تخصصی این بـرنـد مـعروف و بـاکیفیت ادامـه یافـت. امـا در سـال 1397 بـا افـزایش برند هاي تخصصی ما، اسم فروشگاه به پادون تغییر کرد.

خدمات پادون چیست؟

از خـدمـات اصلی پـادون مـشاوره خـرید رایگان و فـروش تخصصی کالا هـاي اصـل لـوازم ورزشی اسـت که میتوانیم بـه شـما در خـرید و اسـتفاده از بـرنـد هـاي مـعروف و حـرفـه اي لـوازم تخصصی ورزشی خـدمـت رسـانی کنیم. خـدمـات مـشاوره اي تخصصی رایگان مـا در بـحث فـعالیت هـایی که در محیط طبیعت انـجام میشونـد بـا تـحت نـام اخـتصاصی Outdoor نظیر کوهـنوردي، کوهـپیمایی، اسکی، اسکی تـورینگ، اسـنو بـرد، سـنگ نـوردي و... بـوده و بـا سـابـقه درخـشان مـا در این امـر، بهـترین مـشاوره را از مـا دریافت خواهید کرد.