پادون
سبد خرید شما خالی است!

شرایط استفاده

روند مرجوعی و استرداد وجه:

کاربـران از زمـان دریافـت کالا، بـه مـدت 72 سـاعـت بـراي ثـبت درخـواسـت مـرجـوعی کالا از طـریق پـروفـایلشان فـرصـت دارنـد. قـبل از ارسـال بـایستی بـا کارشـناسـان از طـریق پـروفـایل هـماهنگی صـورت گیرد. در صـورت قـرار بـر مـرجـوعی کالا، بـایستی بـا تـوجـه بـه شـرایط ذکر شـده در قـسمت شـرایط و بـه صـورت پسـت بـه پـادون ارسـال شـود. پـس از اینکه کالایی مـرجـوع شـد و بـه دسـت پـادون رسید، کارشـناسـان بـررسیهـاي لازم را مـتناسـب بـا دلیل بـازگشـت آن کالا انـجام داده و بـا تـأیید کارشـناسـان، بـازگشـت کالا نـهایی میشـود و هـزینهاي که خـریدار پـرداخـت کرده اسـت بـه صـورت پـرداخـت درون سـایت بـا اسـتفاده از شـماره شـباي بـه نـام مشـتري و هـم بـه صـورت شارژ کیف پول آنها در پروفایلشان شارژ خواهد شد.

شرایط قبولی مرجوعی کالا:

کالا نبایست استفاده شود.
لـباس هـاي لایه اول (Base Layer) هـمانـند زیرپـوش هـا و لـباس هـاي زیر امکان هیچگونـه تعویض و مرجوعی ندارند.
کالا هایی که در ردیف ارسال 30 روزه قرار دارند هیچگونه تعویض و مرجوعی ندارند.
بـرچسـب هـا و اتیکت هـاي کالا نـبایست کنده شـده بـاشـد در غیر این صـورت امکان هیچگونـه تعویض و مرجوعی ندارند.
کالا بایستی در همان شکلی که به دست مشتري رسیده است ارسال شود.
در صـورت اینکه کالا در جـعبه و یا هـر پـوشـش دیگر قـرار داشـته اسـت بـایستی درون جـعبه اي مجزا ارسال شود.
جـعبه و پـوشـش کالا نـبایست مخـدوش شـده و یا کثیف شـود و از شکل بیوفـتد و بـرچسـبی نباید روي آن زده شود.

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

سري ساعت هاي سوونتو:

داراي 2 سال گارانتی میباشند. در صـورت بـه مشکل بـر خـوردن مشـتري نخسـت کالا بـه انـبار ارجـاع شـده و تـوسـط کارشـناسـان پـادون اقـدام بـه رفـع مشکل میشود و در صـورت عـدم نتیجه بـراي تعمیر و یا تعویض به کشور فنلاند ارسال میشود. این خدمات تا 2 سال رایگان است.

سري پوشاك و کفش:

داراي گـارانتی نمیباشـند و تـنها مشـتري میتوانـد در 72 سـاعـت پـس تـحویل کالا بـا تـوجـه بـه شرایط مرجوعی و تعویض کالاي فروشگاه پادون اقدام به تعویض و یا مرجوعی کالا نماید.

قوانین و مقررات:

شرایط و قوانین استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی پادون:

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات فروشگاه اینترنتی پادون به دقت ملاحظه فرمایید. ورود کاربـران بـه وبسـایت فـروشـگاه اینترنتی پـادون و ثـبت سـفارش در هـر زمـان بـه معنی پـذیرفـتن کامـل کلیه شـرایط و قـوانین فـروشـگاه اینترنتی پـادون از سـوي کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافقهاي قبلی محسوب میشود.

قوانین عمومی:

تـوجـه داشـته بـاشید کلیه اصـول و رویه هـاي فـروشـگاه اینترنتی پـادون مـنطبق بـا قـوانین جـمهوري اسـلامی ایران، قـانـون تـجارت الکترونیک و قـانـون حـمایت از حـقوق مـصرف کننده اسـت و مـتعاقـبا کاربـر نیز مـوظـف بـه رعـایت قـوانین مـرتـبط بـا کاربـر اسـت. در صـورتی که در قـوانین مـندرج، رویه هـا و خـدمـات فـروشـگاه اینترنتی پـادون تغییراتی در آینده ایجاد شـود، در همین صـفحه منتشـر و بـه روز رسـانی می شـود و شـما تـوافـق میکنید که اسـتفاده مسـتمر شـما از سـایت بـه معنی پـذیرش هـرگـونـه تغییر است.

تعریف مشتري یا کاربر:

مشـتري یا کاربـر بـه شخصی گـفته میشـود که بـا اطـلاعـات کاربـري خـود که در فـرم ثـبت نـام درج کرده اسـت، بـه ثـبت سـفارش یا هـرگـونـه اسـتفاده از خـدمـات فـروشـگاه اینترنتی پادون اقدام نماید.

ارتباطات الکترونیکی:

هـنگامی که شـما از خـدمـات فـروشـگاه اینترنتی پـادون اسـتفاده میکنید، سـفارش اینترنتی خـود را ثـبت یا خـرید میکنید و یا بـه فـروشـگاه اینترنتی پـادون ایمیل میزنید، این ارتـباطـات بـه صـورت الکترونیکی انـجام میشـود و در صـورتی که درخـواسـت شـما بـا رعـایت کلیه اصـول و رویه هـا بـاشـد، شـما مـوافـقت میکنید که فروشگاه اینترنتی پادون به صورت الکترونیکی (از طریق پست الکترونیکی، سرویس پیام کوتاه) به درخواست شما پاسخ دهد. همچنین جهـت اطـلاع رسـانی رویدادهـا، خـدمـات و یا پـرومـوشـنهـا، امکان دارد فـروشـگاه اینترنتی پـادون بـراي اعـضاي وب سـایت ایمیل یا پیامک ارسـال نـماید. در صـورتی که کاربـران تـمایل بـه دریافـت اینگونـه ایمیل و پیامکهـا نـداشـته بـاشـند، میتـوانـند عـضویت دریافـت خـبرنـامـه فـروشـگاه اینترنتی پـادون را در پـروفـایل خـود لـغو کنند. درصورتی که پیامکی از سوي پادون دریافت نمودید براي صحت شماره میتوانید با پست الکترونیکی info@padoon.ir در تماس باشید.

سیاستهاي رعایت حریم شخصی:

فروشگاه اینترنتی پادون به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده میکنند، احترام گذاشته و از آن محافظت میکند. فـروشـگاه اینترنتی پـادون متعهـد میشـود در حـد تـوان از حـریم شخصی شـما دفـاع کند و در این راسـتا، تکنولـوژي مـورد نیاز بـراي هـرچـه مـطمئنتـر و امـنتـر شـدن استفاده شما از سایت را، توسعه دهد. در واقع با استفاده از سایت فروشگاه اینترنتی پادون، شما رضایت خود را از این سیاست نشان میدهید. هـمه مـطالـب در دسـترس از طـریق هـر یک از خـدمـات فـروشـگاه اینترنتی پـادون، مـانـند لـوگـو، عـلائـم تـجاري، مـتن، تـوضیحات، گـرافیک، آرم، تـصاویر و کپی، دادههـا و کلیه مـحتواي تـولید شـده تـوسـط فـروشـگاه اینترنتی پـادون جـزئی از امـوال فـروشـگاه اینترنتی پـادون مـحسوب میشـود و حـق اسـتفاده و نشـر تـمامی مـطالـب مـوجـود و در دسـترس در انـحصار فـروشـگاه اینترنتی پـادون اسـت و هـرگـونـه اسـتفاده بـدون کسب مـجوز کتبی، حـق پیگرد قـانـونی را بـراي فـروشـگاه اینترنتی پـادون مـحفوظ میدارد.

قوانین زمان تحویل کالا:

تـوجـه داشـته بـاشید که پادون تنها متعهد است که از زمان ثبت سفارش کاربران به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت (در روز های کاری) کالای شما را به سیستم حمل و نقل تحویل خواهد داد و هیچگونه مسئولیتی در قبال سیستم های حمل و نقل اعم از تیپاکس و پست را عهده دار نمیباشد.