پادون
سبد خرید شما خالی است!

اعلامیه حریم خصوصی

پـادون بـا تـاکید بـر احـترامی که بـراي حـریم شخصی کاربـران قـائـل اسـت، بـراي خـرید، ثـبت نـظر یا اسـتفاده از بـرخی امکانـات وبسـایت اطـلاعـاتی را از کاربـران درخـواسـت میکند تـا بـتوانـد خـدمـاتی امـن و مـطمئن را بـه کاربـران ارائـه دهـد. بـراي پـردازش و ارسـال سـفارش، اطـلاعـاتی مـانـند آدرس، شـماره تـلفن و ایمیل مـورد نیاز اسـت و از آنـجا که کلیه فـعالیتهـاي پـادون قـانـونی و مبتنی بـر قـوانین تـجارت الکترونیک صـورت میگیرد و طی فـرایند خـرید، فـاکتور رسمی صـادر میشـود، از این رو وارد کردن اطـلاعـاتی مـانـند نـام و کد ملی بـراي اشـخاص حقیقی لازم اسـت. یادآوري میشـود آدرس ایمیل و تـلفنهـایی که مشـتري در پـروفـایل خـود ثـبت میکند، تـنها آدرس ایمیل و تـلفنهـاي رسمی و مورد تایید مشتري است و تمام مکاتبات و پاسخهاي شرکت از طریق آنها صورت میگیرد.

بـنابـراین درج آدرس، ایمیل و شـماره تـماسهـاي هـمراه و ثـابـت تـوسـط مشـتري، بـه مـنزلـه مـورد تـایید بـودن صـحت آنـها اسـت و در صـورتی که مـوارد فـوق بـه صـورت صحیح یا کامـل درج نشـده بـاشـد، پـادون جهـت اطمینان از صـحت و قطعیت ثبت سفارش میتواند از مشتري، اطلاعات تکمیلی و بیشتري درخواست کند.

مشـتریان میتـوانـند نـام، آدرس و تـلفن شـخص دیگري را بـراي تـحویل گـرفـتن سـفارش وارد کنند و پـادون تـنها بـراي ارسال همان سفارش، از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.

پـادون اطـلاعـات را تـوسـط کوکی (Cookie) جـمع آوري می کند. کوکی فـایلی اسـت که بـه درخـواسـت یک سـایت، تـوسـط مـرورگـر ایجاد میشـود و بـه سـایت امکان ذخیره بـازدیدهـاي شـما و مـناسـبسـازي آنـها را فـراهـم مینـماید. بسیاري از مـرورگـرهـا امکان غیرفـعال کردن کوکی را فـراهـم کردهانـد، بـه این مـنظور میتـوانید راهـنماي مـرورگـرهـا را مطالعه کنید.

بـاید تـاکید شـود که حـفظ و نگهـداري رمـز عـبور و نـام کاربـري بـر عهـده کاربـران اسـت و لـذا بـراي جـلوگیري از هـرگـونـه سـواسـتفاده احـتمالی، کاربـران نـباید آن اطـلاعـات را بـراي شـخص دیگري فـاش کنند. در صـورتی که کاربـر شـماره هـمراه خـود را بـه فـردي دیگر واگـذار کرد، جهـت جـلوگیري از سـواسـتفاده یا مشکلات احـتمالی کاربـران بـاید شـماره موبایل خود را در پروفایل تغییر داده و شماره جدیدي ثبت نمایند.

مسـئولیت هـرگـونـه خـسارت احـتمالی که نـاشی از عـدم رعـایت مـوارد فـوقالـذکر تـوسـط کاربـر بـاشـد، بـا خـود کاربـر بـوده وکاربـر حـق هـر گـونـه ادعـا علیه پـادون را از خـود سـلب میکند. پـادون هـویت شخصی کاربـران را محـرمـانـه میدانـد و اطـلاعـات شخصی آنـان را بـه هیچ شـخص یا سـازمـان دیگري مـنتقل نمیکند، مـگر اینکه بـا حکم مـقام قـضایی یا اداري صـالـحه یا طـبق قـوانین و مـقررات رایج کشور مـوظـف بـاشـد در اختیار مـراجـع ذيصـلاح قـرار دهـد.در این مـوارد هیچ گـونـه مسـئولیت قـانـونی مبنی بـر جـبران خـسارت بـراي پـادون وجـود نـدارد و کاربـران بـا اعـلام رضـایت خـود در اسـتفاده از خدمات وب سایت ضمنا حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.

همچنین بـدین وسیله بـه اطـلاع کاربـران رسـانـده میشـود که پـادون هـمانـند سـایر وبسـایتهـا از جـمعآوري IP و کوکیهـا اسـتفاده میکند، کوکی فـایلی اسـت که بـه درخـواسـت یک سـایت، تـوسـط مـرورگـر ایجاد میشـود و بـه سـایت امکان ذخیره بـازدیدهـاي شـما و مـناسـبسـازي آنـها را فـراهـم مینـماید. بسیاري از مـرورگـرهـا امکان غیرفـعال کردن کوکی را فـراهـم کردهانـد، بـه این مـنظور میتـوانید راهـنماي مـرورگـرهـا را مـطالـعه کنید. امـا پـروتکل، سـرور و لایههـاي امنیتی پـادون و روشهـاي مـناسـب مـدیریت دادههـا حـداکثر تـلاش را بـه عـمل میآورد که اطـلاعـات کاربـران را مـحافـظت و از دسـترسیهـاي غیرقـانـونی جـلوگیري کند. طبیعتا مسـئولیت هـرگـونـه سـواسـتفاده بـه شـخص یا اشـخاص متخلف مربوط بوده و پادون حق اعتراض و پیگیري را از طریق قانونی بنابر صلاحدید خود محفوظ میدارد.

پـادون بـراي حـفاظـت و نگهـداري اطـلاعـات و حـریم شخصی کاربـران هـمه تـوان خـود را بـه کار میگیرد و امیدوار اسـت که تجربه خریدي امن، راحت و خوشایند را براي همه کاربران فراهم آورد.